Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły, w swojej programowej działalności realizuje cele 

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w rocznym planie pracy oraz w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy. 

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom od klasy I do VIII, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

– organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

– organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

– organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;

– stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

– upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;

– rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

– współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym szkoły.

 

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców i uczniów.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka (karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej).

3. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

4. Opieką świetlicy objęci są w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, uczniowie dojeżdżający oraz zwolnieni z religii, wychowania fizycznego oraz nieuczęszczających na język mniejszości – niemiecki.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego na dany rok szkolny.

2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone 

do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie przed lub po lekcjach.

3. Rodzice w karcie zgłoszenia określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby upoważnione 

do odbioru. 

4. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane 

w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy, w przeciwnym razie dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy. 

5. Dziecko może opuszczać świetlicę wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

6. Uczeń podczas pobytu w świetlicy korzysta z przerw podobnie jak pozostali uczniowie przebywający w tym czasie w szkole. 

§ 5

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.

2. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Do bezpłatnego korzystania ze stołówki uczniowie kwalifikowani są wg. odrębnych kryteriów.

4. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z dołu, do dnia 30 – go każdego miesiąca.

5. Wpłat należy dokonywać u pani intendentki oraz u wyznaczonego przez Dyrektora  nauczyciela świetlicy w wyznaczonych godzinach.

6. Obiady wydawane są w dni nauki szkolnej w następujących godzinach:

 11.20 – 11.30 dla uczniów  kl. I – II ,

 12.15 – 12.30 dla uczniów  kl. III – V,

 13.15 – 13.30 dla uczniów  kl. VI – VIII.

7. Odliczeń za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, o ile nieobecność została zgłoszona.  

8. Nieobecność na obiedzie winna być zgłoszona telefonicznie do szkoły ( 34 /357 63 64 wew. 27 lub w sekretariacie szkoły ) do godz. 8.00 w dniu nieobecności dziecka w szkole.

9. Rezygnacja z obiadów winna być zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego rezygnację.

10. Podczas spożywania posiłków w stołówce należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

 

§ 6

Dokumentacja świetlicy

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
dzienny rozkład zajęć świetlicy,
dzienniki zajęć świetlicy,
karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej,
 

§ 7

Postanowienia końcowe

Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie wyposażenia świetlicy.

1. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.


§8


W świetlicy obowiązują Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Koszęcinie w czasie pandemii COVID – 19.

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1.Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po
skończonych zajęciach.
2.Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3.Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4.Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
5.Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6.Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7.Biorę aktywny udział w zajęciach.
8.Staram się cicho pracować i bawić.
9.Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak
najlepiej wykonać.
10.Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11.Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
12.Dbam o porządek w sali.
13.Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje
otoczenie.
14.Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15.Szanuję cudzą i swoją własność.
16.Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
17.Dbam o higienę osobistą.
18.Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z
boiska.
19.Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
20.Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
Close Menu
Skip to content