" Prawidłowy rozwój językowy
 daje dziecku poczucie bezpieczeństwa - dzięki językowi można bowiem porządkować
 otaczający świat,
nauczać zasad obowiązujących
w społeczeństwie." 
                                                                                       prof. Jagoda Cieszyńska

           PLAN   PRACY  LOGOPEDY

            NA  ROK  SZKOLNY 2021/2022

 

1. Prace organizacyjne

– przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych w klasach pierwszych, drugich i trzecich;

– zapoznanie się i analiza nowych opinii i orzeczeń uczniów;

– rozdanie i weryfikacja pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na przeprowadzenie dokładnych badań logopedycznych i ewentualną          terapię;

– diagnoza logopedyczna;

– zakwalifikowanie uczniów do zajęć ( podział na grupy terapeutyczne ) oraz określenie dnia i godziny zajęć;

– przygotowanie gabinetu i materiałów do pracy logopedycznej;

2. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia:

a) oddechowe: wyrabianie oddechu odpowiedniego dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia

      emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi;

b) głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach,

      wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów;

c) artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji                   w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszyków;

d) słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek    dobrze i źle wypowiadanych – wdrażanie do samokontroli, ćwiczenia kształtujące i rozwijające słuch fonemowy;

e) leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na      pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

    • wywoływanie głoski w izolacji;

    • utrwalanie głoski korygowanej ma materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach;

    • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, rymowankach, wyliczankach;

    • automatyzacja poprawnej mowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych rozmowy kierowane;

    • gry i zabawy logopedyczne;

 4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną służące rozwojowi i doskonaleniu różnych sfer, np.:

– emocjonalnej : pozytywne wsparcie, nagradzanie, chwalenie;

– motywacyjnej: zachęcanie do wykonywania zadań, tworzenie atmosfery sukcesu;

– behawioralnej: chwytanie, uderzanie, wyciąganie, rzucanie, ściskanie;

– intelektualnej;

– kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów;

– wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic między gwarą a językiem literackim.

5. Współpraca z wychowawcą, rodzicami, psychologiem, pedagogiem.

Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowania o postępach.

Udział w szkoleniach i kursach pozwalających na rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu terapeutycznego.

6. W przypadku zamknięcia szkoły przez wystąpienie na jej terenie COVID -19 zajęcia odbywać będą się przez classroom oraz dziennik elektroniczny Librus wg. dostosowanego indywidualnego planu ucznia.

Close Menu
Skip to content