Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.koszecin.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalana strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-10-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.

Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,.

Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków,.

Powody wyłączenia – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. – brak formularza kontaktowego (formularz w przygotowaniu) – Dostępność plików cyfrowych – są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji na naszym portalu – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Przyrowska, sekretariat@koszecin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343576364. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

– Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie mieści się przy ul. Sobieskiego 7, w Koszęcinie. – Do budynku prowadzi 7 wejść, z czego jedno jest usytuowane od ul. Sobieskiego, a pozostałe od ul. Szkolnej. – Trzy wejścia do budynku posiadają stałe podjazdy dla osób niepełnosprawnych. – Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. – Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. – Sekretariat znajduje się na parterze. – Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą w budynku. – Budynek jest wyposażony w dźwig pionowy do przewozu osób oraz dźwig przyścienny. – W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. – Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu..

APLIKACJE MOBILNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie nie posiada aplikacji mobilnych.
Close Menu
Skip to content