Projekt nabór

Szczegóły

09.09.2019r.

Projekt “Moje miejsce w świecie” 

projekt POWER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

01.09. 2019 - 31.08.2020

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

 

      W związku z zakwalifikowaniem się naszej szkoły do Projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas VI-VIII do udziału w naszym projekcie.

      Celem głównym naszego projektu ,,Moje miejsce w świecie” jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. 

Spośród chętnych uczniów zostanie wyłoniona tzw. grupa projektowa - 30 osób, według następujących kryteriów, które punktowane będą w skali od 1-3 pkt.

Kryteria wyboru uczniów do udziału w projekcie:

- komunikatywna znajomość języka angielskiego - rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem języka angielskiego (punkty 1-3)

- co najmniej dobra ocena z zachowania (1pkt. ocena dobra, 2 pkt. ocena bardzo dobra, 3 pkt. ocena wzorowa),

- zaangażowanie w  życie klasy i szkoły (punkty od 1-3, pod uwagę weźmiemy  informacje dotyczące zachowania ucznia, które znajdują się w dzienniku elektronicznym takie jak: udział w akademiach, uroczystościach szkolnych, reprezentowanie szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w realizacji programów szkolnych z różnych projektów, działań wynikających z Programu Wychowawczego, udział i wsparcie organizowanych w szkole i społeczności lokalnej akcji np. zbiórka nakrętek, Góra grosza, koncerty i akcje charytatywne),

- wysoka kultura osobista, koleżeńskość, niesienie pomocy słabszym kolegom i  życzliwość dla innych (punkty od 1-3, pod uwagę weźmiemy informacje dotyczące zachowania ucznia, które znajdują się w dzienniku elektronicznym takie jak: prace w

kole wolontariatu, szkolnym kole PCK, pomoc koleżeńska w nauce potwierdzone pozytywnym wynikiem np. na sprawdzianie, zgłoszenie nauczycielowi sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu danej uczennicy/danego ucznia, oddanie znalezionej  rzeczy, szczególnej ocenie poddamy brak uwag dotyczących używania wulgaryzmów i innych uwag dotyczących nieodpowiednich

zachowań w stosunku do innych), 

- wykonanie dwóch działań projektowych również ocenianych w skali od 1 do 3 punktów każde: logo projektu, reklama wybranego lokalnego produktu.

Pod uwagę weźmiemy również: 

- kreatywność, otwartość, chęć do podejmowania nowych wyzwań,  

- gotowość do występów publicznych i pracy w grupie w języku angielskim,

- odpowiedzialność, dbałość o dobro swoje i innych. 

      Po wyłonieniu grupy 30 osobowej uczniowie losować będą  mobilność, w której wezmą udział i do której będą się przygotowywać. W ten sposób powstaną  dwie grupy 15 osobowe. Pierwsza z grup będzie miała większy wkład w przygotowanie założonych materiałów, druga grupa z kolei w zestawienie ich z rezultatami działań z pierwszej mobilności.

      W ramach działań przygotowawczych uczeń będzie (minimalna ilość godzin na przygotowanie uczestnika -20) m.in.: tworzyć filmy, prezentacje dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym i języku angielskim. Przygotowywanie obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i merytoryczne.

      Nauczyciele/opiekunowie projektu natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line. 

      W projekcie zaplanowano dwa wyjazdy zagraniczne (mobilności) podczas, których uczniowie prezentować będą efekty swojej pracy. Opiekunowie zaś prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu.

      Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele będą rozwijać swoje umiejętności językowe i poznają rynek pracy za granicą. 

      Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu założy Portfolio – segregator z materiałami, które wykonywać będzie w  trakcie przygotowania do mobilności. Portfolio stanowić będzie prezentację dokonań danej osoby, jedną z informacji tam zgromadzonych będzie ocena, która uczeń otrzymał podczas rekrutacji do udziału w projekcie.  

    Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się u nauczycieli:

p.Dorota Kała-Kubisz, p.Anna Franke                              

 
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER